مزایای استفاده از آهن اسفنجی

  • آهن اسفنجی گوگرد و فسفر کمتری دارد و عناصر زائدی که در قراضه آهن وجود دارد نیز در آهن اسفنجی وجود ندارد.
  • در کوره های اکسیژنی می توان از آهن اسفنجی به عنوان یک عامل خنک کننده و جایگزین قراضه آهنی نیز استفاده کرد.
  • میزان آهن بالا، کیفیت فلز کاری آن را بالا میبرد.